มาตรฐานตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ และทั่วไป ตามประกาศ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดมาตรฐาน

กำหนดตำแหน่งแต่ละประเภทดังนี้

1 ตำแหน่งประเภทนักบริหารงานท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

4 ตำแหน่งประเภททั่วไป

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI