มาตรฐานตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ และทั่วไป ตามประกาศ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดมาตรฐาน

กำหนดตำแหน่งแต่ละประเภทดังนี้
1 ประเภทบริหารท้องถิ่น    ดูรายละเอียด
2 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น   ดูรายละเอียด
3 ประเภทวิชาการ   ดูรายละเอียด
4 ประเภททั่วไป    ดูรายละเอียด

   
ลิขสิทธิ์ © 2018 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI