ป้ายประชาสัมพันธ์

   

Global News

กิจกรรม
IMAGE มอบถุงยังชีพCOVIT-19
วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลบางพลีน้อยมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง... Read More...
IMAGE อบรมทำหน้ากากอนามัย
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563
... Read More...
IMAGE แจกหน้ากากอนามัย
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลบางพลีน้อยมอบชุดวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)... Read More...
   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ Overlay (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1     (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวจราจร  โดยการ  OVERLAY  (เสริมผิวจราจร)  และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ  ซอยเทศบาล  3  (รวมใจพัฒนา)  หมู่ที่  5     (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวจราจร  โดยการ  OVERLAY  (เสริมผิวจราจร)  และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวี  ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย  (วัดบางพลีน้อย)  หมู่ที่  1    (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย ถนนเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ 4 , 5     (ดูรายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ OVERLAY  (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ  ซอยเทศบาล  3  (รวมใจพัฒนา)  หมู่ที่  5  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)       (ดูรายละเอียด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3 (รวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 5 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  (ดูรายละเอียด)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงหอถังน้ำบ่อบาดาลบริเวณเกาะฟอร์กแลนด์  หมู่ที่  2    (ดูรายละเอียด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวีซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1          (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ ๑ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้สาธารณะข้ามคลองหอมศีล บริเวณหน้าวัดหอมศีล หมู่ที่ ๔ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. และทางเดินเท้าโครงสร้างเหล็กเลียบคลองหลุมโพรง หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว  ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2563  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหอมศีลบริเวณซอยเทศบาล 7 (อิ่มละเอียด)  หมู่ที่ 4     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางพลีน้อย  บริเวณศาลเจ้าพ่อปู่  หมู่ที่  1, 2  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย  (วัดบางพลีน้อย)  หมู่ที่  1  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย  (วัดบางพลีน้อย)  หมู่ที่  1  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ  เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1       (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) บริเวณซอยเทศบาล 3 และซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 4  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

 - ประกาศ ประวกดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย  หมู่ที่  1    (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ หมู่ที่ และหมู่ที่ พร้อมปรับปรุงห้องคอนโทรล และระบบไฟฟ้า   (ดูรายละเอียด1)       (ดูรายละเอียด 2)     (ดูรายละเอียด 3)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวีซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคลองพระยานาคราช หมู่ที่ 7, 9     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองพระยานาคราชบริเวณบ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 10                  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารื้อถอนหอถังน้ำบ่อบาดาล บริเวณหน้าทางเข้าวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมารื้อหอถังน้ำบ่อบาดาล บริเวณหน้าวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ 2   (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะ  หมู่ที่  11  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ครั้งที่  3)  โดยวิธีคัดเลือก  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมุ่ที่ 7                     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญ ขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญ ขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว  พร้อมปรับปรุงคอสะพาน  คสล.  หมู่ที่  7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อกระจกพร้อมติดตั้ง (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางจาก บริเวณบ้านเลขที่ 4/2 หมู่ที่ 5 (ดูรายละเอียด 1)  (ดูรายละเอียด 2)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 1, 2  (ดูรายละเอียด 1)  (ดูรายละเอียด 2)

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชุมชนบริเวณโรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเปิดทางน้ำคลองชวดพร้าว หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการรื้อถอนอาคารโครงเหล็กคลุมลานกีฬาชุมชน บริเวณโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการรื้อถอนห้องน้ำชุมชน บริเวณโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)          (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงหอถังบ่อบาดาล บริเวณซอยเทศบาล ๑ (สนม พุ่มสุข) หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยเทศบาล 2 (ละมูล เกิดแก้ว) หมู่ที่ 8  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. จากถนนบางนา-ตราด ถึงสี่แยกถนนไปสะพานดีพร้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากถนนบางนา-ตราด ถึงสี่แยกถนนไปสะพานดีพร้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากถนนบางนา-ตราด ถึงสี่แยกถนนไปสะพานดีพร้อม  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำ

จัดขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) ถนนเลียบคลองหลุมโพรง หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลียเริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อยบริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ ๒ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110  กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างซ่อมแซมผิวจราจร  โดยการ  OVERLAY  (เสริมผิวจราจร)  และฝาบ่อพักระบายน้ำชนิดตะแกรงเหล็ก  บริเวณถนนอนามัย  หมู่ที่  5                                       (ดูรายละเอียด1)(ดูรายละเอียด 2)

- ประกาศ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกจากถนนพระยานาคราช ถึงบริเวณบ้านนางสาวเทเรซา  สิทธิผล  หมู่ที่  10  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางพลีน้อย บริเวณบ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซ่อมแซมฝาบ่อพักระบายน้ำชนิดตะแกรง หมู่ที่ 5 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางคา  หมู่ที่  8  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) ถนนเลียบคลองวงเวียน หมู่ที่ ๑๑ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหอมศีล (ป้าระเบียบ) หมู่ที่ 4  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.บริเวณซอยเทศบาล 1 (สนม  พุ่มสุข)  หมู่ที่ 8  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองอีลัด หมู่ที่ 1  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยเทศบาล 7 (อิ่มละเอียด) หมู่ที่ 4  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย ถนนเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ 4, 5  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองตาตุ่ม หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเทศบาล 1 (สนม พุ่มสุข) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเทศบาล 1 (สนม พุ่มสุข) หมู่ที่ 8  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 1  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมบ่อพักระบายน้ำ จำนวน 16 จุด (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA - ASPHALTIC CONCERETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง

ท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณแยกบ้านนางวิจิตรา  เอี่ยมยัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ 2, 7 และ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ต่อจากของเดิม คลองหอมศีล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณถนนแยกบ้านนางวิจิตรา เอี่ยมยัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC  CONCRETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ 2, 7 และ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ต่อจากของเดิม คลองหอมศีล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ต่อจากของเดิม คลองหอมศีล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่  29  มิถุนายน  2561  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากมอเตอร์เวย์ถึงบ้านนางสาวอรปรียา  ดวงมณี  หมู่ที่  9  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากมอร์เตอร์เวย์ถึง

บ้านนางสาวอรปรียา  ดวงมณี  หมู่ที่  9  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ควล.  ต่อจากของเดิม  คลองหอมศีล  หมู่ที่  3  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA - ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (ดูรายละเอียด) 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร PARA - ASPHALTIC CONCRETE  บริเวณถนนบ้านหอมศีล  หมู่ที่  3  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระ

บายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรา

จร PARA - ASPHALTIC CONCRETE  ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE บริเวณถนนบ้านหอมศีล  หมู่ที่  3  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA- ASPHATIC CONCRETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากคลองชวดเฟื้อ - คลองตาขวัญ  หมู่ที่  7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 โครงการ) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 โครงการ) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 โครงการ) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากของเดิม ซอย 4 จรดคลองบางพลีน้อย พร้อมก่อสร้างถนนลาดยางซอยแยกบ้านผู้ใหญ่มิต  เปียนวม  หมู่ที่  1  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด 1)  (ดูรายละเอียด 2)

- ประกาศราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอทิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1-11 (รายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 3 (ยายขัน) หมู่ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 7 (สังเวียน) หมู่ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 6 (ทองเริ่ม) หมู่ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 5 (มะลิ) หมู่ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว คสล.ชั้นเดียว ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็มพร้อมส่วนประกอบอาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 12 (บุญทวี) หมู่ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 8 (บุญมา) หมู่ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 4 (มานิต) หมู่ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยดำเนินการนำขยะมูลฝอยที่รถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลบางพลีน้อยจัดเก็บนำไปทิ้งบริเวณบ่อขยะเอกชน (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมูที่ 1 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเข้าโรงเรียนวัดบางพลีน้อย  หมู่ที่  1  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย จากบริเวณถนนเลียบคลองพระยานาคราชไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามทางสาธารณประโยชน์กว้าง 4.00 เมตร)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ทางเข้าสถานีอนามัย หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่  7  ตำบลบางพลีน้อย  จากบริเวณคลองชวดเฟื้อขึ้นไปทางทิศเหนือ  ตำบลบางพลีน้อย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลีน้อย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคารและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 6 (ซอยป้าพร้อม) (ดูรายละเอียด)

-ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว (บริเวณหน้าวัดเกาะแก้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองพระยานาคราช (บริเวณหลังวัดเกาะแก้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยดำเนินการนำขยะมูลฝอยที่รถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลบางพลีน้อยจัดเก็บนำไปทิ้งบริเวณบ่อขยะเอกชน (ดูรายละเอียด)

- ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงชนบท บ้านหอมศีล หมู่ที่ 3,4 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ ๑ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมจัดทำป้ายบอกวิธีออกกำลังกาย  จำนวน  4  แห่ง ๆ ละ 6 สถานี (ดูรายละเอียด)

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พาทิชั่นครึ่งทึบ กระจกใสสลับฝ้า พร้อมติดตั้ง (ดูรายละเอียด)

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด,กองคลัง,กองสาธารณสุข,กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงชนบท บ้านหอมศีล หมู่ที่ 3,4 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด  กองคลัง  กองสาธารณสุขฯ  กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์พาทิชั่นครึ่งทึบกระจกใสสลับฝ้า พร้อมติดตั้ง (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมจัดทำป้ายบอกวิธีออกกำลังกาย จำนวน 4 แห่ง ๆ ละ 6 สถานี (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางคา หมู่๘ ตำบลบางพลีน้อย 25 สิงหาคม 2558(ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหอมศิล บริเวณบ้านนายวิเชียร เสวีวัลลภ  หมู่ที่๓
    ตำบลบางพลีน้อย 25 สิงหาคม 2558 (รายละเอียด

- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยป้าแฉล้ม หมู่5 ตำบลบางพลีน้อย 25 สิงหาคม 2558 (รายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากถนนสายบางพลีน้อย หมู่2 ซอยทับทิมทอง ลงคลองบางพลีน้อย หมู่2
  ตำบลบางพลีน้อย 25 สิงหาคม 2558 (รายละเอียด)

- ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน  หมู่ที่ 3,4 ด้วยระบบอิเลคทรอนิค  วันที่ 19 ส.ค. 58(ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย4(ซอยนงลักษณ์ ) หมู่4 
   ตำบลบางพลีน้อย อ.บางบ่อ   จ.สมุทรปราการ  วันที่ 24 ก.ค. 58(ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง  หมู่ 4,6,10,11 ตำบลบางพลีน้อย
  (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ 1 ตำบลบางพลีน้อย 
   วันที่ 20 ก.ค. 2558 (ดูรายละเอียด

- ยกเลิกประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน  หมู่ที่ 3,4 ด้วยระบบอิเลคทรอนิค  วันที่ 1 ก.ค. 58 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างขยายเขตท่อเมนประปาภัยแล้งพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ  หมู่ที่ 10,11  วันที่ 17 มิ.ย. 58 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ 3 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล. หมู่ 7 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558(ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2558 (ดูรายละเอียด)

- ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายบ้านหอมศิล-คลองสำโรง หมู่ที่3 วันที่ 16 มี.ค. 58 
    (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างโครงการเปิดทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินคลองหลุมโพง  หมู่ที่   วันที่ 12 ก.พ. 58 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 4  วันที่ 4 ก.พ. 58 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเสริมปากบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 2  วันที่ 4 ก.พ. 58  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พร้อมเชิงลาดคอสะพานจากถนนบางนาตราด

- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินทางเท้า คสล.เลียบคลองเกาะแก้ว ต่อจากของเดิม (จากบ้านนายอนันต์ เทศน์ดี) ขึ้นไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย วันที่ 11 พ.ย.57 (ดูรายละเอียด)

  ถึงบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่5,6,7   ต.บาลพลีน้อย  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ วันที่ 21 ม.ค. 57  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงพร้อมตกแต่งภายใน ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลีน้อย บริเวณชั้น3 อาคารสำนักงาน
   เทศบาลตำบลบางพลีน้อย  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ วันที่ 14 ม.ค. 57 
(ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ต่อจากของเดิม  ซอยกำนันสุชาดา หมู่4 ตำบลบางพลีน้อย
   อ.บางบ่อ   จ.สมุทรปราการ  วันที่ 18 ก.พ. 57   (
ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย4  ต่อจากของเดิม  ลงคลองบางพลีน้อย หมู่1 ตำบลบางพลีน้อย    อ.บางบ่อ
    จ.สมุทรปราการ   วันที่ 18 ก.พ. 57  (
ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ซอยกำนันนุกูล ศรีบุญจิตร์) หมู่5 ตำบลบางพลีน้อย  อ.บางบ่อ
   จ.สมุทรปราการ วันที่ 18 ก.พ. 57 (
ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ทรงโค้งจำนวน10หลัง ทต.บางพลีน้อย  อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 18 มี.ค.57 (ดูรายละเอียด)

- ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย วันที่ 30 มิ.ย. 57 (ดูรายละเอียด)

- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านมั่นคง หมู่ที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 57(ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองวงเวียน หมู่11  ตำบลบางพลีน้อย    อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ
  วันที่ 23 พ.ค. 56 (
ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช พร้อมสิ่งกีดขวางทางน้ำและ  ตะกอนดิน   คลองตาพุก   หมู่8    คลองยายเผื่อน    หมู่8
  คลองขึงหนังหมู่8,10  วันที่ 19 ส.ค. 57 (
ดูรายละเอียด)
 
- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฐาน คสล.ตั้งศาลพระพรหม,ศาลเจ้าที่,ศาลพระภูมิ  บรเิวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
  หมู่2   วันที่ 19 ส.ค.57(
ดูรายละเอียด)
 
- ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย  คสล. 3 ชั้น พร้อมก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคาร
   สำนักงาน และก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงาน หมู่ที่2 ตำบลบางพลีน้อย ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิค
  วันที่ 2 ก.ย.57(
ดูรายละเอียด)
 
- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. เลียบคลองหอมศิล ต่อจากของเดิม บริเวณท้ายซอย4 ถึงบริเวณร้านค้า
  นายถวิล งามขำ หมู่ 3 วันที่ 4 ก.ย. 57 (
ดูรายละเอียด)
 
- สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ ตำบลบางพลีน้อย  หมู่ 1  วันที่ 10 ก.ย. 57  (ดูรายละเอียด)  
   
- สอบราคาซื้อเครื่องเสียงและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งในห้องประชุมสภา
   วันที่ 10 ก.ย. 57 (
ดูรายละเอียด)

- สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) (กองคลัง) (กองช่าง)  วันที่ 12 ก.ย. 57 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาซื้อ ติดตั้ง เสียงตามสายแบบไร้สาย(เสียงไร้สาย) ระะที 2  วันที่ 12 ก.ย. 57 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) (กองคลัง) (กองช่าง)  วันที่ 12 ก.ย. 57 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ประจำปี พ.ศ.2558  วันที่ 11 ธ.ค. 57 (ดูรายละเอียด)

- สอบราคาจ้างขุดลอกคลองบางคา หมู่ที่ 8,9 บ้านคลองหัวนา-บ้านคลองพระยานาคราช  วันที่ 11 ธ.ค. 57     (ดูรายละเอียด)

 

 

   

สำรวจความคิดเห็น  

ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาด้านใด

ถนน, ทางเท้า - 0%
ไฟฟ้า - 0%
น้ำประปา - 50%
ลำคลอง - 50%
สุขภาพ-อนามัย - 0%
ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ - 0%
เด็ก, สตรี - 0%
อาชีพ - 0%
สิ่งแวดล้อม, ขยะ - 0%

Total votes: 2
   

ค้นหาด้วย google
   
ลิขสิทธิ์ © 2020 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI