ป้ายประชาสัมพันธ์

   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า (ชนิดโครงสร้างเหล็ก) บริเวณเลียบคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 7   ⇒⇒  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองพระยานาคราช เลียบถนนมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 9  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1, 5 และหมู่ที่ 6  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑ , ๕  และหมู่ที่  ๖   ⇒⇒     (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง  ในพื้นทีตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 พร้อมปรับปรุงห้องคอนโทรล และระบบไฟฟ้า (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  (รถบรรทุกดีเซล)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ⇒⇒     (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  โครงการปรับปรุงบ่อพักระบายน้ำ  บริเวณโรงเรียนวัดบางพลีน้อย  หมู่ที่  1  ⇒⇒  (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยเทศบาล 3 (ยายขัน)  หมู่ที่  6  ⇒⇒  (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อกล้อง  CCTV  พร้อมติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ⇒⇒    (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 7  ⇒⇒  (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร  โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) บริเวณซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 1 (วัดบางพลีน้อย)  ⇒⇒  (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1, 5 และหมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ⇒         (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)  ⇒   (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล)  ⇒  (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 พร้อมปรับปรุงห้องคอนโทรล และระบบไฟฟ้า  (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเปลี่ยนแปลงความถี่ระบบไร้สายของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ  ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                   (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔                    (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักระบายน้ำ ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๓ , ซอยเทศบาล ๒ (ป้าแฉล้ม) และถนนอนามัย หมู่ที่ ๕ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-๕๖๔๑ สป (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บต ๔๓๕๕ สป (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-๕๖๔๑ สป (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564     (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564    (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากคลองชวดเฟื้อ-คลองชวดตาขวัญ พร้อมปรับปรุงสะพานไม้ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักระบายน้ำ  ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก  บริเวณซอยเทศบาล  3  หมู่ที่  3  ,  ซอยเทศบาล  2  (ป้าแฉล้ม)  และถนนอนามัย  หมู่ที่  5       (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากคลองชวดเฟื้อ-คลองชวดตาขวัญ พร้อมปรับปรุงสะพานไม้ หมู่ที่ 7  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3 (รวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาพักริมทาง หมู่ที่ 3    (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจาจรโดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3 (รวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ พร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย  (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1        (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3 (รวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 5           (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้สาธารณะ บริเวณซอยเทศบาล 6 (ประยงค์) หมู่ที่ 4       (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ยถนนบริเวณซอยบางนางเต่า  หมู่ที่ 2    (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณซอยลายลักษณ์อุทิศ หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ ซอยเทศบาล 1 (บ้านมั่นคง) หมู่ที่ 6               (ดูรายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1, 5 และหมู่ที่ 6     (ดูรายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  (ดูรายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร)และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย(วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1 (ดูรายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑ , ๕ และหมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง ในพืนที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 พร้อมปรับปรุงห้องคอนโทรล และระบบไฟฟ้า     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     (ดูรายละเีอยด)

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ Overlay (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1     (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวจราจร  โดยการ  OVERLAY  (เสริมผิวจราจร)  และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ  ซอยเทศบาล  3  (รวมใจพัฒนา)  หมู่ที่  5     (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวจราจร  โดยการ  OVERLAY  (เสริมผิวจราจร)  และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวี  ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย  (วัดบางพลีน้อย)  หมู่ที่  1    (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย ถนนเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ 4 , 5     (ดูรายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ OVERLAY  (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ  ซอยเทศบาล  3  (รวมใจพัฒนา)  หมู่ที่  5  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)       (ดูรายละเอียด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3 (รวมใจพัฒนา) หมู่ที่ 5 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  (ดูรายละเอียด)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงหอถังน้ำบ่อบาดาลบริเวณเกาะฟอร์กแลนด์  หมู่ที่  2    (ดูรายละเอียด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวีซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1          (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ ๑ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้สาธารณะข้ามคลองหอมศีล บริเวณหน้าวัดหอมศีล หมู่ที่ ๔ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. และทางเดินเท้าโครงสร้างเหล็กเลียบคลองหลุมโพรง หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว  ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2563  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหอมศีลบริเวณซอยเทศบาล 7 (อิ่มละเอียด)  หมู่ที่ 4     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางพลีน้อย  บริเวณศาลเจ้าพ่อปู่  หมู่ที่  1, 2  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย  (วัดบางพลีน้อย)  หมู่ที่  1  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย  (วัดบางพลีน้อย)  หมู่ที่  1  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ  เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1       (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) บริเวณซอยเทศบาล 3 และซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 4  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

 - ประกาศ ประวกดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำพร้อมรางวี ซอยหน้าวัดบางพลีน้อย  หมู่ที่  1    (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ หมู่ที่ และหมู่ที่ พร้อมปรับปรุงห้องคอนโทรล และระบบไฟฟ้า   (ดูรายละเอียด1)       (ดูรายละเอียด 2)     (ดูรายละเอียด 3)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำพร้อมรางวีซอยหน้าวัดบางพลีน้อย (วัดบางพลีน้อย) หมู่ที่ 1  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคลองพระยานาคราช หมู่ที่ 7, 9     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองพระยานาคราชบริเวณบ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 10                  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารื้อถอนหอถังน้ำบ่อบาดาล บริเวณหน้าทางเข้าวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมารื้อหอถังน้ำบ่อบาดาล บริเวณหน้าวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ 2   (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะ  หมู่ที่  11  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ครั้งที่  3)  โดยวิธีคัดเลือก  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมุ่ที่ 7                     (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญ ขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อย บริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญ ขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว  พร้อมปรับปรุงคอสะพาน  คสล.  หมู่ที่  7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อกระจกพร้อมติดตั้ง (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางจาก บริเวณบ้านเลขที่ 4/2 หมู่ที่ 5 (ดูรายละเอียด 1)  (ดูรายละเอียด 2)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 1, 2  (ดูรายละเอียด 1)  (ดูรายละเอียด 2)

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชุมชนบริเวณโรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพาน คสล. หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเปิดทางน้ำคลองชวดพร้าว หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการรื้อถอนอาคารโครงเหล็กคลุมลานกีฬาชุมชน บริเวณโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการรื้อถอนห้องน้ำชุมชน บริเวณโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)          (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงหอถังบ่อบาดาล บริเวณซอยเทศบาล ๑ (สนม พุ่มสุข) หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยเทศบาล 2 (ละมูล เกิดแก้ว) หมู่ที่ 8  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. จากถนนบางนา-ตราด ถึงสี่แยกถนนไปสะพานดีพร้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากถนนบางนา-ตราด ถึงสี่แยกถนนไปสะพานดีพร้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากถนนบางนา-ตราด ถึงสี่แยกถนนไปสะพานดีพร้อม  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำ

จัดขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) ถนนเลียบคลองหลุมโพรง หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลียเริ่มต้นจากถนนบ้านบางพลีน้อยบริเวณตรงข้ามโรงจอดรถรุ่งจริญขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในซอยทับทิมทองจนถึงคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ ๒ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110  กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

-  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างซ่อมแซมผิวจราจร  โดยการ  OVERLAY  (เสริมผิวจราจร)  และฝาบ่อพักระบายน้ำชนิดตะแกรงเหล็ก  บริเวณถนนอนามัย  หมู่ที่  5                                       (ดูรายละเอียด1)(ดูรายละเอียด 2)

- ประกาศ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกจากถนนพระยานาคราช ถึงบริเวณบ้านนางสาวเทเรซา  สิทธิผล  หมู่ที่  10  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางพลีน้อย บริเวณบ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซ่อมแซมฝาบ่อพักระบายน้ำชนิดตะแกรง หมู่ที่ 5 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางคา  หมู่ที่  8  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) ถนนเลียบคลองวงเวียน หมู่ที่ ๑๑ (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหอมศีล (ป้าระเบียบ) หมู่ที่ 4  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.บริเวณซอยเทศบาล 1 (สนม  พุ่มสุข)  หมู่ที่ 8  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองอีลัด หมู่ที่ 1  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยเทศบาล 7 (อิ่มละเอียด) หมู่ที่ 4  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย ถนนเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ 4, 5  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองตาตุ่ม หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเทศบาล 1 (สนม พุ่มสุข) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเทศบาล 1 (สนม พุ่มสุข) หมู่ที่ 8  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 1  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมบ่อพักระบายน้ำ จำนวน 16 จุด (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA - ASPHALTIC CONCERETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง

ท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณแยกบ้านนางวิจิตรา  เอี่ยมยัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ 2, 7 และ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ต่อจากของเดิม คลองหอมศีล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

-ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณถนนแยกบ้านนางวิจิตรา เอี่ยมยัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC  CONCRETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ 2, 7 และ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ต่อจากของเดิม คลองหอมศีล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ต่อจากของเดิม คลองหอมศีล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่  29  มิถุนายน  2561  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากมอเตอร์เวย์ถึงบ้านนางสาวอรปรียา  ดวงมณี  หมู่ที่  9  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากมอร์เตอร์เวย์ถึง

บ้านนางสาวอรปรียา  ดวงมณี  หมู่ที่  9  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ควล.  ต่อจากของเดิม  คลองหอมศีล  หมู่ที่  3  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA - ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (ดูรายละเอียด) 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร PARA - ASPHALTIC CONCRETE  บริเวณถนนบ้านหอมศีล  หมู่ที่  3  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       (ดูรายละเอียด)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระ

บายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรา

จร PARA - ASPHALTIC CONCRETE  ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE บริเวณถนนบ้านหอมศีล  หมู่ที่  3  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA- ASPHATIC CONCRETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดูรายละเอียด)

- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากคลองชวดเฟื้อ - คลองตาขวัญ  หมู่ที่  7  (ดูรายละเอียด)

 

   

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

 

 

   

สำรวจความคิดเห็น  

ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาด้านใด

ถนน, ทางเท้า - 0%
ไฟฟ้า - 0%
น้ำประปา - 50%
ลำคลอง - 50%
สุขภาพ-อนามัย - 0%
ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ - 0%
เด็ก, สตรี - 0%
อาชีพ - 0%
สิ่งแวดล้อม, ขยะ - 0%

Total votes: 2
   

ค้นหาด้วย google
   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI