ป้ายประชาสัมพันธ์

   

Home Page Beez5

ประชาสัมพันธ์

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองบางนางเต่า หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1  (ดูรายละเอียด 1) (ดูรายละเอียด 2)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ  บริเวณคลองบางจาก  หมู่ที่  5, 4  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโครงเหล็กคลุมลานกีฬาชุมชน บริเวณโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 7 (ดูรายละเอียด)

►ประกาศการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองยายเผื่อน  หมู่ที่  8  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองหัวนา หมู่ที่ 8  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย  เลียบคลองอ้อมหลังบ้าน หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย ซอยลายลักษณ์อุทิศ  หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร OVERLAY (เสริมผิวจาจร) ซอยเทศบาล 3 และถนนบ้านคลองสำโรง-บ้านคลองหอมศีล หมู่ที่ 3  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองยายซับ  หมู่ที่  8  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนจากถนนพระยานาคราช  ถึง  บ้านเลขที่  88  หมู่ที่  10  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะผฃมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จัดเก็บและนำไปทิ้งบ่อกำจัดขยะของเอกชน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30กันยายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา 11 เดือน รายละเอียดปรากฎตามขอบเขตรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)          (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนบานเกาะแก้ว  หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางสาธารณะ ซอยเทศบาล 3 (ยายขัน) หมู่ที่ 6  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร OVERLAY (เสริมผิวจราจร) บริเวณซอยเทศบาล 1 (บ้านมั่นคง) หมู่ที่ 6 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองปลัดสาย หมู่ที่ 11  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำบริเวณคลองบางคา  หมู่ที่  8  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณถนนแยกบ้านนางวิจิตรา เอี่ยมยัง  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหลุมโพรง  หมู่ที่  8  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย  (กองช่าง)  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA-ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล  3  หมู่ที่  1  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  หมู่ที่  2, 7 และ 11  จำนวน  3  ป้าย  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ต่อจากของเดิม-คลองหอมศีล หมู่ที่ 3  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำบริเวณคลองไข่นก  หมู่ที่  7  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองตาพุก หมู่ที่ 8  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองขึงหนัง หมู่ที่ 8, 10  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองชวดตะกอน หมู่ที่ 3  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองบางนางเต่า หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการการจ้างเหมารื้อถอนหอถังจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 1  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ยถนน ซอยบางนางเต่า หมู่ที่ 2  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางซอยเทศบาล 2 (ชุมชนน่าอยู่) หมู่ที่ 3  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำหนักปลัดเทศบาลตำบลบางพลีน้อย  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการซ่อมแซมบานประตู ปิด - เปิดน้ำ บริเวณบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ต่อจากของเดิม - คลองหอมศีล หมู่ที่ 3  (ดูรายละเอียด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากมอร์เตอร์เวย์ถึงบ้านนางสาวอรปรียา  ดวงมณี  หมู่ที่  9  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว คสล. ชั้นเดียว ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  หมู่่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหัวนา หมู่ที่ 8    (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 1 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA - ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA - ASPHALTIC CONCRETE ซอยเทศบาล 2 (ทับทิมทอง) หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร PARA - ASPHALTIC CONCRETE บริเวณถนนบ้านหอมศีล  หมู่ที่  3  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากคลองชวดเฟื้อ-คลองตาขวัญ  หมู่ที่  7  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองพระยานาคราช  เลียบถนนมอเตอร์เวย์  หมู่ที่  9  (ดูรายละเอียด)

► ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการซ่อมแซมพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจ้างเหมาย้ายชุดคอนโทรลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  พร้อมซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  หมู่ที่  3,4  และซ่อมแซม,  ปรับมุมกล้อง,  ย้ายตำแหน่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, จอแสดงภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ควบคุมของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านเลขที่ 11/3 ถึงคลองหอมศีล  หมู่ที่  3  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเปิดทางน้ำคลองหลุมโพรง หมู่ที่ 8 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เทศบาลตำบลบางพลีน้อย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางจาก หมู่ที่ 5              (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเปิดทางน้ำ (ตะกอนดิน) คลองวงเวียน หมู่ที่ 10, 11     (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรทางสาธารณะถนนเลียบคลองอ้อมหลังบ้าน หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากของเดิมซอย 4 จรดคลองบางพลีน้อย พร้อมก่อสร้างถนนลาดยางซอยแยกบ้านผู้ใหญ่มิต เปียนวม หมู่ที่ 1 (ดูรายละเอียด 1) (ดูรายละเอียด 2)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรทางสาธารณะถนนเลียบคลองบางจาก  หมู่ที่ 4, 5 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำคลองนกเอี้ยง หมู่ที่ 7 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพร้อมเปิดทางน้ำคลองอ้อมหลังบ้าน หมู่ที่ 2 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำคลองอีลัด หมู่ที่ 1 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 4 (ดูรายละเอียด1) (ดูรายละเอียด2) (ดูรายละเอียด3) (ดูรายละเอียด4) (ดูรายละเอียด5)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัฃพืชพร้อมเปิดทางน้ำคลองชวดปรง หมู่ที่ 4 (ดูรายละเอียด)

►ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำคลองหัวเสือ หมู่ที่ 3 (ดูรายละเอียด)

►ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขครั้งที่ 3) (ดูรายละเอียด)

►ประกาศ การกำหนดทำเลและราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) พ.ศ.2560  (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมางานรื้อถอนสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว บริเวณหน้าวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 7  (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 6 (ยายขัน) (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ (ดูรายละเอียด)

►ประกาศ การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ดูรายละเอียด

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียด)

►ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขครั้งที่ 2) (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักระบายน้ำตะแกรงเหล็ก จำนวน 16 ฝา (รายละเอียด)

►รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)

►แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณหลังวัดนาคราช หมู่ที่ 11 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียด)

►ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียด_1) (รายละเอียด_2) (รายละเอียด_3)

►แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดอกดาวเรือง (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7518 สมุทรปราการ (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหอมศีล บริเวณถนนเทศบาลซอย 7 (อิ่มละเอียด) หมู่่ที่ 4 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาธารณะแอสฟัลท์ติก ถนนเทศบาลซอย5 (ลุงชิน) และถนนเทศบาลซอย3 (ร่วมใจพัฒนา) หมู่ที่ 5 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1-11 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหอมศีล (ป้าระเบียบ) หมู่ที่ 4 (รายละเอีย)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 3 (ยายขัน) หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อต้นกล้าดอกดาวเรือง (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการเปิดทางน้ำบริเวณคลองขึงหนัง หมู่ที่ 10 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการเปิดทางน้ำบริเวณคลองบางจาก หมู่ที่ 5,4 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ยถนนซอยข้างโรงเรียนวัดนาคราช หมู่ที่ 10 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการเปิดทางน้ำคลองตาพุก หมู่ที่ 8 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการเปิดทางน้ำบริเวณคลองหัวนา หมู่ที่ 8 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการเปิดทางน้ำบริเวณคลองบางนางเต่า หมู่ที่ 2 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงผิวทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย ถนนเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ 4,5 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับปรุงผิวทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ยถนนซอยผู้ใหญ่มิตร เปียนวม ซอย 4 หมู่ที่ 1 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับปรุงทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ย ซอยลายลักษณ์อุทิศ หมู่ที่ 2 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนสายบ้านบางคา หมู่ที่ 9 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ถนนสายบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนลอดใต้มอเตอร์เวย์-บ้านคลองหัวนา หมู่ที่ 8 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับปรุงพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจร บ้านนายมนตรี ปิ่นทอง ถึงบ้านนายประยูร สัมฤทธิ์ผล หมูที่ 3 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ยถนน ซอยบางนางเต่า หมู่ที่ 2 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 7 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 7 (สังเวียน) หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 6 (ทองเริ่ม) หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

► วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 5 (มะลิ) หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ข้สมคลองบางคา บริเวณโรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ หมู่ที่ 8 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองพระยานาคราช หมู่ที่ 10 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทรุดตัวบริเวณคอสะพานเลียบคลองพระยานาคราช หมู่ที่ 7 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหอมศีล บริเวณหน้าวัดหอมศีล หมู่ที่ 4 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ซอยเทศบาล 5 (ซอย สจ.สัญชัย ปิ่นทอง) หมู่ที่ 4 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว คสล.ชั้นเดียว ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็มพร้อมส่วนประกอบอาคาร (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยยายขัน หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 12 (บุญทวี) หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 8 (บุญมา) หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 4 (มานิต) หมู่ที่ 6 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำคลองหลุมโพรง หมู่ที่ 8 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเปิดทางน้ำคลองไข่นก หมู่ที่ 7 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผู้โดยสาร หมู่ที่ 11 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการย้ายศาลาพักผู้โดยสารจากบริเวณบ้านนายไพโรจน์ โหศิรินทร์ ไปบริเวณบ้านนายบุญลือ สุขเจริญ หมู่ที่ 10 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำคลองหัวเสือ หมู่ที่ 3 และโครงการกำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำคลองชวดปรง หมู่ที่ 4 (รายละเอียด) 

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณซุ้มทางเข้าวัดหอมศีล หมู่ที่ 4 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (รายละเอียด)

►รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 (รายละเอียด)

►แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)

►ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)

►รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559 (รายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ 4 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยลุงฉัน) หมู่ที่ 4 (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุกปรับปรุงพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรถนนลอดใต้มอเตอร์เวย์-บ้านคลองหัวนา หมู่่ที่ 8 (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองพระย

านาคราช หมู่ที่ 7-9 (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 (ดูรายละเอียด1) (ดูรายละเอียด2)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.บริเวณคอสะพาน (ถนนบ้านฉบัง) หมู่ที่ 7 (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเปิดทางน้ำบรรเทาความเดือ

ดร้อนกรณีตลิ่งพังเคลื่อนตัว จำนวน 2 จุด (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด 1) มีต่อ (ดูรายละเอียด 2)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ 1 (ดูรายละเอียด 1) มีต่อ (ดูรายละเอียด 2)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อ

ย จากบริเวณถนนเลียบคลองพระยานาคราชไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามทางสาธารณประโยชน์กว้าง 4.00 เมตร) (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ทางเข้าสถานีอนามัย หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด 1) มีต่อ (ดูรายละเอียด 2)

► วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน

  หมู่ที่  7  ตำบลบางพลีน้อย  จากบริเวณคลองชวดเฟื้อขึ้นไปทางทิศเหนือ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนเลียบคลองพระยานาคราช หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย ชนิด 10 ล้อ (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 6 (ซอยป้าพร้อม) (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางพลีน้อยบริเวณสถานีตำรวจภูธรตำบลบางพลีน้อยพร้อมปรับปรุงทางเดินเชื่อมต่อสะพานไม้ หมู่ที่ 1-2 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ยถนนเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ยถนนซอยสังเวียน หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ยถนนซอยคลองบางนางเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงทางสาธารณะพร้อมปรับเกลี่ยถนนซอยลายลักษณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมทรง หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยแม่น้ำเงิน (ป้าเอียด) หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางพลีน้อย (บริเวณศาลเจ้าพ่อปู่) หมู่ที่ 1-2 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว (บริเวณหน้าวัดเกาะแก้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองพระยานาคราช (บริเวณหลังวัดเกาะแก้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร ซอยภูเกียรติขจร หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงชนบท บ้านหอมศีล หมู่ที่ 3,4 ตำบลบางพลีน้อย (แก้ไขตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง) (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงชนบท บ้านหอมศีล หมู่ที่ 3,4 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเปิดทางน้ำบริเวณคลองบางนางเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเปิดทางน้ำบริเวณคลองไข่นก หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาเปิดทางน้ำคลองบางคา หมู่๘   ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ดูรายละเอียด)

►กำหนดการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๒๔ ธ.๕.๒๕๕๙ (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแเอียดซมลงหินคลุกบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชและตะกอนดิน     คลองพระยานาคราช หมู่ที่ ๗,๘,๙,๑๐,๑๑   ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘(ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยถนนลอดใต้มอเตอร์เวย์บ้านคลองหัวนา หมู่ที่ ๘ (ดูรายละเอียด)

►โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘(ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกทับหน้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายมนตรี ปิ่นทอง ถึงบ้านนายประยูร สัมฤทธิ์ผล หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น     ตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง     รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) (ดูรายละเอียด

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่11

    ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ดูรายละเอียด)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ดูรายละเอียด)

►ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดูรายละเอียด)

►ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดูรายละเอียด)

►เชฺิญเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดูรายละเอียด) 

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 4 (ซอยนงลักษณ์ ปานทอง) หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

►ประกาศ คูู่มือสำหรับประชาชน (ดูรายละเอียด) 

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงปิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหอมศีล-คลองสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

ขอเชิญลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รายละเอียด)

ประกาศการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

หลักเกณฑ์การขอรับเอกสารทางราชการของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย

    ประกาศวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๗ (ดูรายละเอียด)

ขอเชิญชาวตำบลบางพลีน้อยเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑

    วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลีน้อย

แผนจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองเกาะแก้ว ต่อจากของเดิม (จากบ้านนายอนันต์ เทศน์ดี) ขึ้นไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (เพิ่มเติม) (ดูรายละเอียด)

►กำหนด วันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู้ ๔ (ดูรายละเอียด)

►กำหนด วันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู้ ๕(ดูรายละเอียด)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ๘
   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ ก่อสร้าง ๗  (ดูรายละเอียด)     (ใบสมัคร๘) (ใบสมัคร๗)

►วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย คสล.3 ชั้น พร้อมก่อสร้างเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงาน และก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงาน หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย (ดูรายละเอียด)

►กำหนด วันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบ้านคลองนาคราช หมู่ ๑๐ (ดูรายละเอียด)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น     ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
   และงบประมาณ ๖, หัวหน้าฝ่าย     พัฒนารายได้ ๖ (
ดูรายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
    ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ๘,  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ๗ (ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
    ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๖,  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ๖ (ดูรายละเอียด) 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น     
     ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๖,หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ๖, 
     
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ๘,  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ๗ (ดูรายละเอียด)    

►ขอเชิญชาวตำบลบางพลีน้อยเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑   
   วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลีน้อย 

►ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางพลีน้อยทุกท่าน ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
    วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน และเพื่อเป็น
    การเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
    และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
    และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
 

 

   

สำรวจความคิดเห็น  

ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาด้านใด

ถนน, ทางเท้า - 0%
ไฟฟ้า - 0%
น้ำประปา - 50%
ลำคลอง - 50%
สุขภาพ-อนามัย - 0%
ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ - 0%
เด็ก, สตรี - 0%
อาชีพ - 0%
สิ่งแวดล้อม, ขยะ - 0%

Total votes: 2
   

ค้นหาด้วย google
   
ลิขสิทธิ์ © 2019 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI