สภาพทางสังคม

การศึกษา

♦  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลก่อนวัยเรียน  1  แห่ง  คือ

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว

-  จำนวนนักเรียน 30  คน
-  จำนวนครู  1  คน

♦  สถานศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  คือ

1.  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย  ตั้งอยู่  หมู่ที่  1   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่  3

-  จำนวนนักเรียน 395  คน
-  จำนวนครู 20  คน

2.  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว  ตั้งอยู่  หมู่ที่  7   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่  6

-  จำนวนนักเรียน 133  คน
-  จำนวนนักเรียน 7  คน

3.  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์  ตั้งอยู่  หมู่ที่  8   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่  6

-  จำนวนนักเรียน 79  คน
-  จำนวนครู 6  คน

4.  โรงเรียนวัดนาคราช  ตั้งอยู่  หมู่ที่  11   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่  6

-  จำนวนนักเรียน 133  คน
-  จำนวนครู 9  คน

*  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  2  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

♦  วัด  จำนวน  4  วัด  คือ

1.  วัดบางพลีน้อย ตั้งอยู่ หมู่ที่  1
2.  วัดหอมศีลเหนือ ตั้งอยู่ หมู่ที่  4
3.  วัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่  7
4.  วัดนาคราช ตั้งอยู่ หมู่ที่  11

-  ศาลเจ้า  จำนวน  1  แห่ง

1.  ศาลเจ้าพ่อปู่ตลาดบางพลีน้อย

การสาธารณสุข

♦  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล / หมู่บ้าน  3  แห่ง  คือ

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  หมู่ที่  3
2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หมู่ที่  5
3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หมู่ที่  8

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

♦  สถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย       ตั้งอยู่หมู่ที่  2

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI