โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ 1

ประเภทถนน

- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางพลีน้อย-สีล้ง (เฉพาะพื้นที่ อบต.บางพลีน้อย)
  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 1,200.00 เมตร
- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ซอย 1  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว  320.00  เมตร
- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ซอย  2  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ระยะทางยาว  370.00  เมตร
- ถนน คสล.ทางเข้าวัดบางพลีน้อย  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 300.00  เมตร
- ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 370.00 เมตร

ประเภททางเดินเท้า คสล.

- ทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองบางพลีน้อย  จากตลาดบางพลีน้อย ถึงวัดบางพลีน้อย
  ขนาดกว้าง  1.20  เมตร  ยาวประมาณ  900.00  เมตร

ประเภทสะพาน

- สะพานไม้ข้ามคลองบางพลีน้อย  ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว 48.00  เมตร

ประเภทคลอง

- คลองสำโรง    ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย  60.00  เมตร  ยาวประมาณ  2,100.00  เมตร
- คลองบางพลีน้อย   ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย  36.00  เมตร  ยาวประมาณ  4,300.00  เมตร
- คลองบางอีลัดบางพลีน้อย  ขนาดปากคลองกว้าง  8.00  เมตร  ยาว 480.00  เมตร

ประเภทประปา/บาดาล

- บ่อบาดาล  1  บ่อ
- เขตบริการน้ำประปานครหลวง  90%

ประเภทไฟฟ้า

- ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ในเขตถนนหลักและถนนซอย   ยาวประมาณ  3,000  เมตร

 

โครงสร้างพื้นฐาน : หมู่1  หมู่2  หมู่3  หมู่4  หมู่5  หมู่6  หมู่7  หมู่8  หมู่9  หมู่10  หมู่11

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI