สำนักปลัดเทศบาล

 
น.ส.ธนิศร สินธุพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 

น.ส.ศิริวรรณ เชื้ออ่าว นายเลิศศักดิ์ อรุณเรื่อ น.ส.กรรณิกา นิลบุดดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
     
     
นายไพโรจน์ เชื้อภิญโญวงศ์ น.ส.นันทนา จั่นแจ้ง น.ส.กาญจนา พวงมาลา
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
     
น.ส.วรรณธนา รัตนานุกูล นายพรหมมินทร์ เพชรพรมณี น.ส.สุนิสา สุขสงเคราะห์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 

 

 

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2020 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI