หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
นายสุรชัย แหวนเงิน
ปลัดเทศบาล
 
 
จ่าเอกอุทิศ ราชพลแสน
รองปลัดเทศบาล

 

นายชาญชัย ใครบุตร นางมัลลิกา สมัครสมาน ว่าง น.ส.อุษณีย์ แป้นถึง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI