กองคลัง

 

น.ส.เสาวนีย์ อรุณเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผ.อ.กองคลัง

 

น.ส.สุุชาดา เชื้ออ่าว น.ส.นฤมล เลาหภารากร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2020 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI