กองคลัง

 

นางมัลลิกา สมัครสมาน
ผอ.กองคลัง

 

น.ส.สุุชาดา เชื้ออ่าว น.ส.เสาวนีย์ อรุณเจริญ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
   
น.ส.นฤมล เลาหภารากร น.ส.สุนันทา บุญกอด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
   
   
 
น.ส.กานต์สินี ประทุมมณี  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน  

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI