รายงานการประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  
วันอังคารที่  ๑๘  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  
วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  
วันศุกร์ที่   ๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่  ๒   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑   ครั้งที่  ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  
วันจันทร์ที่  ๒๙  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   สมัยที่สี่   ครั้งที่  ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  
วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   สมัยที่สี่   ครั้งที่  ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
   วันจันทร์ที่  ๒๙  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI