รายงานทางการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

รายงานงบแสดงฐานะทางการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานงบแสดงฐานรายงานะทางการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

  -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

   -ไตรมาส ๑(ต.ค.๖๐ - ธ.ค.๖๐)

   -ไตรมาส ๒(ม.ค.๖๑ - มี.ค.๖๑) 

   -ไตรมาส ๓(เม.ย.๖๑ - มิ.ย.๖๑)

   -ไตรมาส ๔ ก.ค.๖๑ - ก.ย.๖๑)

-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

   -ไตรมาส ๑(ต.ค.๖๑ - ธ.ค.๖๑)

   -ไตรมาส ๒(ม.ค.๖๒ - มี.ค.๖๒)

   -ไตรมาส ๓(เม.ย.๖๒ - มิ.ย.๖๒)

   -ไตรมาส ๔ ก.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒)

-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

  -รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณรอบ ๖ เดือน

    -ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต.ค. ๖๐ - มี.ค.๖

    -ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เม.ย. ๖๑ - ก.ย.๖

    -ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต.ค. ๖๑ - มี.ค.๖

 

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI