ควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ควบคุมภายในสำนักปลัด
  ปย.๑
  ปย.๒

ควบคุมภายในกองคลัง
  ปย.๑
  ปย.๒

ควบคุมภายในกองช่าง
  ปย.๑
  ปย.๒

ควบคุมภายในกองสาธารณสุข
  ปย.๑
  ปย.๒
  
 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI