โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ 11

ประเภทถนน

- ถนนหินคลุก จากบ้านผู้ใหญ่บ้าน  จรดคลองปลัดสาย  ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ยาวประมาณ  2,000  เมตร
- ถนน คสล.  ในหมู่บ้าน  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาวประมาณ  1,000  เมตร
- ถนน  คสล.  สายบ้านคลองพระยานาคราช  ขนาดกว้าง  4.00-5.00  เมตร  ยาวประมาณ  4,110.00  เมตร
- ถนน  คสล. สายบ้านคลองวงเวียน  ตำบลคลองสวน  ขนาดกว้าง  3.50 และ 5.00  เมตร 
  ยาวประมาณ  1,000.00  เมตร
- ถนน  คสล.  ซอย  1  ขนาดกว้าง  1.50  เมตร  ยาวประมาณ  200.00  เมตร
- ถนนหินคลุกเลียบสนามกีฬาวัดนาคราช  ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  220.00  เมตร

ประเภทสะพาน

- สะพาน คสล. ข้ามคลองปลัดสาย  ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาวประมาณ  40.00  เมตร
- สะพานไม้ข้ามคลองปลัดสาย  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาวประมาณ  26.00  เมตร
- สะพานไม้ข้ามคลองพระยานาคราช  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาวประมาณ  45.00  เมตร

ประเภทคลอง

- คลองพระยานาคราช  ขนาดกว้าง  20.00  เมตร  ยาวประมาณ  6,400  เมตร
- คลองปลัดสาย   ขนาดกว้าง  20.00  เมตร  ยาวประมาณ  2,600  เมตร
- คลองวงเวียน   ขนาดกว้าง  10.00  เมตร  ยาวประมาณ  1,500.00  เมตร
- คลองขึงหนัง  ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาวประมาณ  1,300 เมตร

ประเภทประปา/บาดาล

-  บ่อบาดาล  2  บ่อ

ประเภทไฟฟ้า  

-  ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  ระยะทางประมาณ  200  เมตร

 

โครงสร้างพื้นฐาน : หมู่1  หมู่2  หมู่3  หมู่4  หมู่5  หมู่6  หมู่7  หมู่8  หมู่9  หมู่10  หมู่11

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2020 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI