การจัดการองค์ความรู้ KM

1.กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

2.คู่มือการกำหนดสมรรถนะผู้บริหาร

3.คู่มือการกำหนดสมรรถนะหลัก

4.คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่ง

5.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6.คู่มือการจัดทำควบคุมภายใน

7.คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

8.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

9.KM เกร็ดความรู้ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

10.KM เกร็ดความรู้ พรบ.ควบคุมอาคาร

11.KM คู่มือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

12.แผนจัดการองค์ความรู้ในองค์กร เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

13.KM คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการแต่งกาย

14.KM การขออนุญาตมีบัตรฯ

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI