เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อย

1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

อีเมล: lertsaka@bangphlinoi.go.th

โทรศัพท์ : 0-2337-6241
 โทรสาร : 0-2337-6243

กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข

ต่อ 141
ต่อ 150
ต่อ 140

อีเมล์ : admin@bangphlinoi.go.th
          : lertsaka@bangphlinoi.go.th

 
ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

Share on Line
Share on Pinterest