เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว754 สป0023.3/ว754 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสิ่งสนับสนุนวัสดุป้องกันโรค COVID - 19 และสื่อหนังสือนิทาน สำหรับเด็กในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว753 สป0023.3/ว753 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว4027 สป0023.3/ว4027 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อ งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว4037 สป0023.3/ว4037 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว4039 สป0023.3/ว4039 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว4038 สป0023.3/ว4038 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว757 สป0023.3/ว757 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สป0023.4/ว755 สป0023.4/ว755 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สป0023.4/ว356 สป0023.4/ว356 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 สป0023.3/ว4028 สป0023.3/ว4028 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest