เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) บริเวณซอยเทศบาล 2 (ราษฎร์พัฒนา) หมู่ที่ 4

Share on Line
Share on Pinterest