เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

thumbs
นายวิชา ภูติเกียรติขจร
ประธานสภา
thumbs
นายศักดา หมุดธรรม
รองประธานสภา
thumbs
นายสำราญ หมุดธรรม
สมาชิกสภา
thumbs
นายสมพงษ์ ชื่นพลี
สมาชิกสภา
thumbs
นางสาวดารัตน์ สุทินเผือก
สมาชิกสภา
thumbs
นายสมชาย กลิ่นโสภณ
สมาชิกสภา
thumbs
นายสุทธิพงศ์ ดีดิษฐ์
สมาชิกสภา
thumbs
นายประสิทธิ์ เหมือนสีภี
สมาชิกสภา
thumbs
นายภุชงค์ คงเทียน
สมาชิกสภา
thumbs
นายโอภาส ฐิติโอภาส
สมาชิกสภา
thumbs
นายไพโรจน์ จีนขำ
สมาชิกสภา
thumbs
นายเสวย งามขำ
สมาชิกสภา
Share on Line
Share on Pinterest