เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

thumbs
นายสุรชัย แหวนเงิน
ปลัดเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
thumbs
จ่าเอกอุทิศ ราชพลแสน
รองปลัดเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
thumbs
นายชาญชัย ใครบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
thumbs
จ่าเอกอุทิศ ราชพลแสน
รองปลัดเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
thumbs
ดร.บวร ไชยวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นางสาวอุษณีย์ แป้นถึง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Share on Line
Share on Pinterest