เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

thumbs
นายชาญชัย ใครบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
thumbs
นางสาวศิริวรรณ เชื้ออ่าว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
thumbs
นายเลิศศักดิ์ อรุณเรื่อ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
thumbs
นางกรรณิกา นิลบุดดา
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
thumbs
นายไพโรจน์ เชื้อภิญโญวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นายสวาท วงศ์สุวรรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
thumbs
นางสาวนันทนา จั่นแจ้ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
นายพรหมมินทร์ เพชรพรมมี
นิติกรปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวกาญจนา พวงมาลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นางสาววิลาสินี ทองสดุดี
นิติกรปฏิบัติการ
thumbs
นางสมพงษ์ พ่วงแพ
ครู ค.ศ.1
thumbs
นางสาวพลอยวรชา พิณโท
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
default
นายธวัชชัย แปลงใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวกรกมล อิ่มละเอียด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวเสาวลักษณ์ ปั้นมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
thumbs
นางสาววริศรา ปานทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
default
นางสาวศิริรัตน์ รัตยัง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นายอรันดร์ เรืองขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
thumbs
นางสาวสุภานัน ทองอ่วม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายลือชัย ทองอ่วม
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายมนตรี จั่นพา
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายจิตธนา เครือวัลย์
พนักงานขับรถยนต์
Share on Line
Share on Pinterest