เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

thumbs
จ่าเอกอุทิศ ราชพลแสน
รองปลัดรักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวสุชาดา เชื้ออ่าว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
thumbs
นางสาวเสาวนีย์ อรุณเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
thumbs
นางสาวนฤมล เลาหภารากร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นางสาวกานต์สินี ประทุมมณี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวสุนันทา บุญกอด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวเกตุมณี เสวีวัลลภ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางทรงศิริ นาคโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวนุชรี มงคลสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวพรปวีณ์ ฉัตรธนาภิวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวนิตยา มาเผือก
คนงานทั่วไป
Share on Line
Share on Pinterest