เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

thumbs
นางสาวอุษณีย์ แป้นถึง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นายจอมภพ อุปรโคตร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
thumbs
นายเกียรติยศ สุจริยา
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสมบูรณ์ เชื้ออ่าว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
thumbs
นายประสาน ชินพันธ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายละเอียด เรืองฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายกิจจา ใจยิ้ม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสายชล แพรสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายมาโนช อิสเสงี่ยม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายปานประสิทธิ์ อิสเสงี่ยม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายอพิเชษฐ์ สว่างแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเทอดศักดิ์ บุญส่ง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายอรัญ มาเผือก
คนงานทั่วไป
thumbs
นายณรงค์กรณ์ ชื่นพลี
คนงานทั่วไป
thumbs
นายกิตติพงษ์ เล็กยวง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายกฤษณะ สุจริยา
คนงานทั่วไป
thumbs
นายจักรกฤษ เกษประยูร
คนงานทั่วไป
Share on Line
Share on Pinterest