เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ 1
19 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 7
19 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล)
19 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล)
19 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล)
19 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล)
19 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเาะแก้ว หมู่ที่ 7
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมสะพานบริเวณใต้ถนนบางนา - บางปะกง (เทพรัตน) สาธารณะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) บริเวณถนนเลียบคลองพระยานาคราช (สาธารณะ) และคอสะพาน คสล. ข้ามคลองบางคา (สาธารณะ) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รายการ จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๕๑๙ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเรือกำจัดวัชพืช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙ ๔๘ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบชนิด LED หมู่ที่ ๑-๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจร โดยการ OVERLAY (เสริมผิวจราจร) ซอยเทศบาล 1 (สนม พุ่มสุข) บริเวณถนนเลียบคลองหลุมโพรง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการให้เช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) รายการ โคม LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest